Header image

Video

Cart
}

Video nhìn lại chặng đường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Quản trị tinh gọn Made in Vietnam của PGS.TS Nguyễn Đăng Minh.Video nhìn lại chặng đường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Quản trị tinh gọn Made in Vietnam của PGS.TS Nguyễn Đăng Minh.

Bình luận

error: Content is protected !!