Header image

Giới thiệu

Cart

Triết lý GKM EDU:

Phát triển năng lực tổng hợp của con người (Tâm thế, Năng lực tư duy, Năng lực hành động hiệu quả) trên nền tảng Công nghệ giáo dục Made in Vietnam, từ đó kiến tạo (góp phần kiến tạo) các sản phẩm dịch vụ Made in Vietnam Made by Vietnam đẳng cấp, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước và nhân loại…

Tầm nhìn GKM EDU:

Trở thành tổ chức có Tâm thế, có Năng lực nghiên cứu phát triển và Năng lực kiến tạo năng lực nhân lực con người, Năng lực kiến tạo các sản phẩm dịch vụ Made in Vietnam Made by Vietnam đẳng cấp, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước và nhân loại…

Sứ mệnh GKM EDU:

Đối với nhân viên của công ty: Không ngừng nâng cao giá trị gia tăng đích thực (Cuộc sống hạnh phúc, Tâm thế, Năng lực làm việc) cho các thành viên của công ty

Đối với Khách hàng: Không ngừng nâng cao giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ giáo dục Made in Vietnam, Made by Vietnam của Công ty

Đối với đất nước, nhân loại: Đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, nhân thông qua các sản phẩm dịch vụ giáo dục Made in Vietnam Made by Vietnam đẳng cấp của Công ty

Giá trị cốt lõi GKM EDU:

Dùng trí tuệ thật của con người, tổ chức để tạo ra giá trị gia tăng đích thực cho cá nhân, khách hàng, tổ chức, đất nước, nhân loại

Phương châm hành động GKM EDU:

Tâm thế tốt, Nghị lực vượt khó, Cải tiến* Sáng tạo không ngừng

 

error: Content is protected !!