Header image

Giới thiệu

Cart

GKM EDU

GKM EDU  là thành viên trực thuộc công ty GKM Việt Nam, họat động trên lĩnh vực phát triển và chuyển giao Công Nghệ Giáo Dục Made in Vietnam vào nhà trường, gia đình, các tổ chức giáo dục, đào tạo (từ mầm non đến đào tạo sau đại học)  tại Việt Nam và Quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục bền vững  của đất nước và nhân loại. Công nghệ giáo dục Made in Vietnam (đã đăng ký sở hữu trí tuệ) bao gồm ba cấu phần chính: i)  Khoa học Giáo dục Made in Vietnam, ii) Nội dung, công cụ giáo dục (nội dung Made in Vietnam và nội dung kế thừa tinh hoa và quốc tế) và iii) Quản trị Tổ chức Giáo dục Made in Vietnam.

Công nghệ giáo dục Made in Vietnam được GKM EDU nghiên cứu phát triển từ cơ sở lý luận (Khoa học giáo dục Made in Vietnam) đến triển khai thực tiễn tại tổ chức (nhà trường, gia đình, doanh nghiệp) một cách hiệu quả, giúp thầy cô giáo tại nhà trường, cha mẹ tại gia đình và chính bản thân người học cùng phát triển được  Năng lực tổng thể THẬT của bản thân, giải quyết được các vấn đề thực tiễn đang vướng mắc từ cấp độ bản thân, cấp độ gia đình, đến cấp độ xã hội (từ việc dễ đến việc phức tạp hơn).

Sản phẩm của GKM EDU

i) Bộ giải giải pháp chuyển giao từng phần hoặc toàn phần Công nghệ giáo dục Made in Vietnam cho các nhà trường CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3. Hỗ trợ thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và chính bản thân học sinh nâng cao được năng lực THẬT của người dạy và người học.

*) Nâng cao kỹ năng đào tạo cho giáo viên thích ứng trong thời đại cách mạng CN lần thứ 4

*) Nâng cao kỹ năng định hướng phát triển sự nghiệp của con trẻ cho phụ huynh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, của xã hội

*) Nâng cao kỹ năng quản trị cho cho các nhà quản trị giáo dục

*) Áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam vào quản trị tổ chức giáo dục, táic cấu trúc hệ thống quản trị của nhà trường

*) Phát triển các nội dung giáo dục, cá thể hóa theo từng đối tượng học sinh, phù hợp với vùng miền

ii) Bộ giải giải pháp chuyển giao từng phần hoặc toàn phần Công nghệ giáo dục Made in Vietnam cho các nhà trường CAO ĐẲNG NGHỀ.  Hỗ trợ thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và chính bản thân học sinh nâng cao được năng lực THẬT của người dạy và người học.

*) Nâng cao kỹ năng đào tạo cho giảng viên thích ứng trong thời đại cách mạng CN lần thứ 4

*) Nâng cao kỹ năng định hướng phát triển sự nghiệp của sinh viên cho giáo viên  phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội

*) Nâng cao kỹ năng quản trị cho cho các nhà quản trị giáo dục theo Công nghệ Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

*) Táic cấu trúc hệ thống quản trị của trường cao đẳng

*) Phát triển các nội dung giáo dục nghề, cá thể hóa theo từng đối tượng học sinh, phù hợp với vùng miền

iii) Bộ giải giải pháp chuyển giao từng phần hoặc toàn phần Công nghệ giáo dục Made in Vietnam cho TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Hỗ trợ thầy cô giáo, giảng viên, phụ huynh, sinh viên, nâng cao được năng lực THẬT của người dạy và người học. Đáp ứng được mong mỏi của xã hội, doanh nghiệp, tổ chức.

*) Nâng cao kỹ năng đào tạo cho giảng viên thích ứng trong thời đại cách mạng CN lần thứ 4

*) Nâng cao kỹ năng định hướng phát triển sự nghiệp của sinh viên cho giáo viên  phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội

*) Nâng cao kỹ năng quản trị cho cho các nhà quản trị giáo dục theo Công nghệ Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

*) Táic cấu trúc hệ thống quản trị của trường đại học

*) Phát triển các nội dung giáo dục đại học, cá thể hóa theo từng đối tượng học sinh, phù hợp với thực tiễn của xã hội và quốc tế

Giá trị mang lại cho khách hàng, xã hội

Tính đến nay, Công nghệ giáo dục Made in Vietnam đã triển khai hiệu quả  tại hàng ngàn tổ chức tại Việt Nam và mang lại kết quả thiết thực, được xã hội kiể m chứng như: kiến tạo năng lực Thật của người học, giá trị bản thân được khẳng định,  sống tích hơn, có đam mê khát vọng, giải tự giải quyết được các vấn đề của bản thân và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của gia đình và xã hội.

Thông tin liên hệ:

GKM EDU

Địa chỉ: Số 7, Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: VienquantritinhgonGKM@gkm.vn

Điện thoại:  024 3357 5666

error: Content is protected !!